Om oss

Södertälje Släktforskarförening
bildades år 1978 och är en levande och växande förening. Föreningen har cirka 400 medlemmar.

Föreningens målsättning
är att informera om och sprida intresse för släktforskning och dess stora kulturvärde, som dokument av folkets egen historia samt att ge stöd, råd och hjälp till släktforskare. Dessutom ska föreningen följa medlemmarnas önskemål och arrangera intressanta, aktuella och givande aktiviteter.

SSffs forskarlokal
Folkuniversitetets lokaler, Storgatan 3, vån 6, endast hiss
151 72 Södertälje.

Medlemsavgiften
Från och med år 2019 är medlemsavgiften 215 kronor, för familjemedlem som är folkbokförd på samma adress, 90 kronor.
I medlemsavgiften ingår förbundsförsäkringen samt medlemstidningen Södertälje-Probanden.
SSffs PlusGironr 437 25 88-6

Öppet hus
helgfria tisdagar, se kalendariet, kl. 13.00-16.00 för alla, även icke medlemmar som önskar rådgivning och information om föreningen. Icke medlemmar gratis första gången. Från och med andra gången 40 kr/gång.
Erfarna ledare finns alltid på plats.

Nätanslutna datorer
med ett antal databaser och abonnemang för forskning.

Bibliotek
Tidningar från andra släktforskarföreningar sparas i 2 år.

Studiecirklar
för både nybörjare och mer erfarna forskare i samarbete med Folkuniversitetet.

Kamratcirklar
där deltagarna byter erfarenheter och själva bestämmer inriktning och teman.

Föreläsningar 
studiebesök och resor med folkhistorisk anknytning.

Södertälje-Probanden
medlemstidningen, utkommer fyra gånger per år. Tidningen innehåller intressanta artiklar, nya rön, råd, tips samt information om olika aktiviteter.

Sist, men inte minst
kommer Du hos oss i kontakt med likasinnade som villigt hjälper Dig om Du vill och gärna diskuterar släktforskarfrågor.

Välkommen till en aktiv förening!

 

GDPR – nya regler för dataskydd

Från och med den 25 maj 2018 gäller EUs dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), som lag i samtliga medlemsländer. Förordningen ersätter för svensk del Personuppgiftslagen (PUL). Samtidigt träder en ny dataskyddslag (prop. 2017/18:105), med bestämmelser som kompletterar EU-förordningen, i kraft.
De nya lagarna ställer nya krav på alla juridiska personer som hanterar personuppgifter. Med förordningens terminologi är en sådan juridisk person, t ex en släktforskarförening, personuppgiftsansvarig.
Liksom PUL gäller de nya lagarna bara uppgifter om levande personer. Den största förändringen i förhållande till PUL är att individernas rättigheter stärks. Den enskilda har således rätt att:

 • få tillgång till sina personuppgifter
 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • få sina personuppgifter raderade

Mera detaljerad information och vägledning kan hämtas på Datainspektionens hemsida.


Södertälje Släktforskarförening (SSff) har nedan sammanfattat hur föreningen hanterar medlemmarnas personuppgifter. SSff hanterar inte personnummer.

För administration av SSffs medlemmar har SSff behov av ett antal personuppgifter. Dessa är namn, födelsedag (ÅÅMMDD), adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter registreras i ett medlemsregister. Ansvarig för hantering av medlemsregistret är föreningens kassör.

Detta medlemsregister uppdateras kontinuerligt med nytillkomna medlemmar, ändrade adressuppgifter samt borttagning av medlemmar som begärt utträde, ej betalt medlemsavgift eller avlidit.

Inga medlemsuppgifter lämnas till tredje part med undantag för adressutdrag vid adressering av SSffs medlemstidning Probanden.
Molntjänster används inte.

Årligt utskick av faktura på medlemsavgift, görs direkt från medlemsregistret till medlem via adressuppgift för postbefordran.
Telefonnummer används för information och förfrågningar till de medlemmar som inte har e-postadress.

Från medlemsregistret görs ett registerutdrag med adresser för varje utskick av vår medlemstidning Probanden. Detta utdrag hanteras av redaktören och tryckeriet. Tryckeriet ansvarar för att radera adressfilen efter varje tryckning.

SSff levererar medlemstidningen Probanden via e-postadress till medlem som önskar det. SSff sänder även aktivitetspåminnelser till medlemmarna. För dessa ändamål behövs e-postadresser.

Varje medlem har rätt att begära registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information föreningen har om medlemmen. SSff rättar uppgifter som blivit felaktiga, ofullständiga eller missvisande när de påtalas av medlemmen.

Södertälje den 24 maj 2018

 

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖDERTÄLJE SLÄKTFORSKARFÖRENING ÅR 2024

Södertälje Släktforskarförening (SSff) främjar släktforskning och ska samla medlemmar med detta intresse. Föreningen bör införskaffa olika hjälpmedel som underlättar släktforskningen och bistår därigenom medlemmarna i deras forskning. SSff ska informera om föreningens verksamhet och genom detta också rekrytera fler medlemmar.

Styrelsens
avsikt är att

 • verka för att föreningens namn ligger på mångas läppar, genom att föreningen anordnar evenemang som vänder sig till allmänheten
 • vårda samarbetet med Folkuniversitetet och ha två inplanerade möten per år
 • delta i av förbundet anordnat årsmöte och samrådskonferens

Programgruppens
avsikt är att

 • arbeta för att hitta ämnen som kan göras till cirklar/kurser i föreningen
 • arrangera föreläsningar med släktforskaranknytning
 • planera och arrangera Släktforskningens dag
 • delta vid Folkuniversitetets Prova På-dagar
 • annonsera i LT och upprätta affischer för SSffs evenemang

Informationsgruppens
avsikt är att

 • planera och genomföra Öppet hus i Södertälje, två gånger per vecka
 • registrera föreningens evenemang på Rötter
 • arbeta med hemsidan och fortsätta utvecklingsarbetet med denna
 • verka för att rekrytera fler intresserade släktforskare till föreningen vid kurser, informationstillfällen o.d.
 • hålla SSff uppdaterad på Facebook

Biblioteksgruppens
avsikt är att

 • informera om bibliotekets referenslitteratur på olika sätt
 • administrera ett 40-tal medlemstidningar från släktforskarföreningar
 • hålla sig uppdaterad om nyutkomna USB-databaser

Redaktionsgruppens
avsikt är att

 • planera, producera samt ge ut Probanden med 4 nr/år

 

Södertälje i januari 2024

Styrelsen