Dagens tematräff

På dagens tematräff fick vi besök av Gunnar Bergstedt från DIS-Öst som är en regionförening till DIS. Han presenterade DIS-Öst och berättade bl.a. om deras kursutbud och DIS medlemstidning Diskulogen.

Gunnar informerade om DIS-ombuden och DIS-faddrarnas roll i hanteringen av Disbytutdrag och frågor om Disgen.
Han berättade om hur Disbyt-utdrag och
Gedcom-filer tas omhand och så småningom matas in i databasen Disbyt.
Gunnar beskrev bl.a. hur uppgifterna gällande orter och källor skall vara utformade för att uppgiftslämnaren skall få maximal tillgång till uppgifterna i Disbyt.
Vi fick även information om Dispos, Discount och DIS-Arkiv. Ett 20-tal besökare lyssnade och frågade intresserat och Gunnar svarade på alla våra frågor.

Öppet hus i Nykvarn den 19 februari

SSffs representanter vid Öppet hus var Sonnie Kimsjö, Elinor Elmborg och Gunnar Engström som tillsammans, under 1,5 timme, svarade på många frågor från besökarna som infunnit sig prick kl. 11.00. Några var nybörjare, medan andra hade forskat lite olika mycket.
Sonnie har i efterhand erfarit att fler forskar i biblioteket efter SSffs Öppet hus och att personalen på biblioteket fått positiva kommentarer.

Årsmötet 2011

Årets årsmöte startade som traditionen bjuder med ett föredrag. I år var det Gunnar Engström, mångårig medlem i SSff, som gav oss en återblick på utvecklingen inom många områden i Sverige under de senaste 250 åren.
Han visade på hur befolkningsutvecklingen varit på landsbygden och i staden och berörde hur industrialiseringen hade påverkat den.
På landsbygden, där hästar som drog en plog var dominerade, tog allt större redskap och maskiner över.
I staden minskade skråverksamheten och större industrier började efterfråga arbetskraft och arbetstagarna fick löni reda pengar, vilket gjorde befolkningen lite mindre beroende av arbete inom lantbruket. Detta fick till följd att hälsotillståndet och medellivslängden ökade kraftigt.
Läs- och skrivkunnigheten blev tillgänglig för fler och kunskaperna ökade i takt med möjligheterna till utbildning.
Möjligheterna till utbildning fortskrider alltjämt och kunde ses på plats. Gunnar hade lämnat OH-bilderna hemma och presenterade sitt föredrag på ett mycket intressant sätt med hjälp av Power Point.
Efter föredraget serverades kaffe och det bildades små grupper som pratade och hade allmänt trevligt.

Årsmötesförhandlingarna startade med att SSffs ordförande Kristina Ringel öppnade mötet och hälsade välkommen.
Till ordförande för mötet valdes Gunnar Engström och Ulla Hedlund till sekreterare.
Det skulle visa sig att valberedningen hade gjort sin läxa väl och hade förslag till varje post som var vakant.
När förhandlingarna var klara, tackade mötets ordförande för visat intresse och avslutade årsmötet.
Efter mötet samlades den nya styrelsen för att konstituera sig för det kommande årets arbete.
Maj-Britt Eriksson, Ann-Charlotte Ocka, Erland Holmborn och Siv Martinsson hälsas välkomna till föreningens arbetsuppgifter.